Category: Curatorial Projects

Reproduction

Reproduction

Nosaltres, interpretats per les flors

In this series of exhibitions, flowers are used as metaphors for life and its social, historical, and cultural ramifications. The project revolves around the development of Barcelona from a sociohistorical perspective that links narratives related to the memory of the neighborhood.

The first itinerary is presented at the Casa Elizalde with “Reproduction”, followed by “Transformation” in the Farinera del Clot, and “Break” in the Joan Oliver “Pere Quart” Civic Center. On each itinerary, the exhibition will leave the environs of the civic center to connect with an emblematic business in the neighborhood.

1. “LA REPRODUCCIÓ”
La Casa Elizalde

This exhibition, rooted in the modernist culture of the time, revolves around the Elizalde family and, in particular, the figure of Carme Biada, wife of Arturo Elizalde, mother of their nine children and, after the unexpected and premature death of the latter, president of Elizalde, S.A. for 24 years.

Biada took the reins of the factory, with more than eight hundred employees, and led it from the production of automobile engines to aircraft engines, as well as modernizing the company through research and development. She started the Elizalde Apprentice School and implemented a social project to help workers and their sick relatives, at a time when Social Security did not exist.

“CASI TODO ES AZUL”
KATI RIQUELME

In the semi-darkness of the Carme Biada Room, the work of Kati Riquelme seems to stop and give new meaning to time. From the apparent fragility and ethereal lightness of the tea bags emerges a childish universe filtered in raw indigo blue. On the small porous paper, fragments of memories force us to sharpen our senses, peek into the imperceptible and embark on a journey that connects different channels of existence.

The photographs portray people whose identity we do not know, contemporaries of the Elizalde-Biada family and who embody the massive exodus of the rural population to the big cities.

The tea bags that Riquelme works with could also refer to an industrial past and the birth of large-scale commerce. Tea is a stimulant that allows us to be awake to continue producing, but it can also represent, depending on which varieties, the prelude to sleep.

Blueprint technology was invented in 1842 by Sir John Herschel as an inexpensive way to reproduce architectural or engineering drawings, diagrams, and plans. This same technology is used to create cyanotype photographic prints in which images are developed through exposure to the sun and time.

“CARME BIADA INTERPRETADA PER LES FLORS”
KATERINA ASHCHE

Shortly after the death of her husband, Arturo Elizalde, “My mother sent for all the employees
in the household, assembled them in the patio and ordered them to pile up all the plans and documentation related to the factory’s automotive industry they could find, and subsequently ordered them to be burned to imbue the staff with aeronautical spirit.”

That bonfire was followed by another, this time an order to scrap all the company’s competition cars.

Miguel Elizalde Biada
El Periódico (2017)

Carme prepares the wedding of her seventh son, Pedro. She has been a widow for ten years and, in addition to taking care of her large family, she is also president of Elizalde, S.A.

She is 60 years old and her hair is gray. She sits at her desk and writes letters. The first is addressed to the florist, to order flowers for the wedding. She chooses sunflowers because they are a symbol of unconditional love, happiness, and optimism.

Another letter is addressed to a distant friend. She reflects on Arturo’s death and the sudden change in her life: from simply being a wife and mother of nine children, she finds an unknown strength, becomes the director of a great automobile company and takes responsibility for making her husband’s dream come true.

These letters, presumably written during the preparations for the wedding, are related to a series of everyday, domestic and industrial objects that represent different facets of Biada’s life and link the Casa Elizalde with the Mercat de la Concepció and the historical context of the time.

La reproducció

La reproducció

Nosaltres, interpretats per les flors

En aquesta sèrie d’exposicions les flors s’utilitzen com a metàfora de la vida i de les seves ramificacions socials,
històriques i culturals. El projecte gira al voltant del desenvolupament de Barcelona des d’una perspectiva sociohistòrica i enllaça narratives relacionades amb la memòria de barri. La primera itinerància es presenta a la Casa Elizalde amb “La reproducció”, seguida de “La transformació” a la Farinera del Clot i “El trencament” al Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”. En cada itinerància, l’exposició sortirà dels confins del centre cívic per connectar-se amb un comerç emblemàtic del barri.

1. “LA REPRODUCCIÓ”
La Casa Elizalde

Aquesta exposició, arrelada en la cultura modernista de l’època, gira al voltant de la família Elizalde i, en particular, de la figura de Carme Biada, dona d’Arturo Elizalde, mare dels seus nou fills i, després de la mort inesperada i prematura d’aquest darrer, presidenta d’Elizalde, SA durant 24 anys.

Biada va prendre les regnes de la fàbrica, de més de vuit-cents treballadors, la va portar des de la producció de motors automobilístics fins a la de motors d’aviació, i va modernitzar l’empresa mitjançant la recerca i el desenvolupament. Va posar
en marxa l’Escola d’Aprenents Elizalde i va implantar una obra social per ajudar els treballadors i els seus familiars
malalts, en una època en què no existia la Seguretat Social.

“CASI TODO ES AZUL”
KATI RIQUELME

A partir d’una caixa de plaques seques de gelatinobromur, l’artista proposa un recorregut per les estances d’un passat actiu servint-se de la condició vel·leïtosa de la memòria.

Les fotografies retraten persones la identitat de les quals desconeixem, contemporànies de la família ElizaldeBiada i que encarnen l’èxode massiu de la població rural a les grans ciutats. En la penombra de la Sala Carme Biada, l’obra de Kati Riquelme sembla aturar i resignificar el temps. De l’aparent fragilitat i lleugeresa etèria de les bossetes de te n’emergeix un univers
infantil filtrat en blau indi cru. Sobre el petit paper porós, fragments de records ens obliguen a aguditzar els sentits, fer una ullada a allò imperceptible i emprendre un viatge que connecta diversos canals d’existència.

Les bossetes de te amb les quals treballa Riquelme també podrien remetre a un passat industrial i al naixement del comerç a gran escala. El te és un excitant que ens permet estar desperts per continuar produint, però segons quines varietats també poden representar l’avantsala del son.

La tecnologia blueprint va ser inventada el 1842 per Sir John Herschel com una forma econòmica de reproduir dibuixos,
diagrames i plans d’arquitectura o enginyeria. Aquesta mateixa tecnologia s’utilitza per crear impressions fotogràfiques de cianotípia en les quals les imatges es revelen a través de l’exposició al sol i el temps.

“CARME BIADA INTERPRETADA PER LES FLORS”
KATERINA ASHCHE

Desembre, 1925
Poc després de la mort d’Arturo Elizalde

“La meva mare va manar cridar a tots els empleats de la casa, els va reunir al pati i va ordenar formar un munt amb tots els plànols i papers relacionats amb l’automoció que hi havia a la fàbrica, i a continuació va ordenar cremar-los per a imbuir al personal d’esperit aeronàutic.”

A aquella pira li va succeir després una altra ordre de desballestar tots els monoplaces de competició.

Miguel Elizalde Biada
El Periódico (2017)

Carme prepara el casament del seu setè fill, Pedro. Fa deu anys que és vídua i, a més d’encarregar-se de la seva nombrosa família, també és presidenta d’Elizalde, SA. Té 60 anys i el cabell gris. S’asseu al seu escriptori i escriu cartes. La primera la dirigeix a la
floristeria per demanar les flors del casament. Tria gira-sols perquè són un símbol de l’amor incondicional, la felicitat i l’optimisme.

Una altra carta la dirigeix a una amiga llunyana. Hi reflexiona sobre la mort de l’Arturo i el canvi sobtat en la seva vida: de ser només esposa i mare de nou fills, troba una força desconeguda, esdevé la cap d’una gran empresa automobilística i s’encarrega de fer realitat el somni del seu marit.

Aquestes cartes, presumptament escrites durant els preparatius del casament, es relacionen amb una sèrie d’objectes
quotidians, domèstics i industrials que representen facetes diferents de la vida de Biada i entronquen la Casa Elizalde
amb el Mercat de la Concepció i el context històric de l’època.